BeNextIT הינה חממה טכנולוגית המקדמת יזמות בקרב צעירים. החממה הוקמה על בסיס התפתחויות מודרניות בתחום היזמות וה  Open Innovation-וכוללת הן את ההיבט ההשכלתי והן את ההיבט היזמי, כל זאת בראיה ישומית בתחום ה- Mobile & Internet Technology

אנו מציעים תוכנית לימודים רחבת היקף, המאפשרת לשלב בין לימוד הידע התיאורטי בתחומים של טכנולוגיה עכשווית ופיתוח מיזמים ורעיונות עסקיים, לבין התנסות מעשית בפיתוח רעיון עסקי אמיתי באמצעות האינטרנט תוך שימוש בכלים שנלמדו במהלך התוכנית

מבנה התוכנית

  • סמסטר מס' 4 עקרונות פיתוח יישומים בסביבה .Windows mobile Apps
  • סמסטר מס' 5 עקרונות פיתוח יישומים בסביבה .Android mobile Apps
  • סמסטר מס’ 6 עקרונות פיתוח יישומים בסביבה .Apple mobile Apps for iOS
  • סמסטר מס' 1 יסודות פיתוח יישומים בסביבת Windows (היבטים טכניים ועסקיים). הכנה למבחן תעודה .Microsoft MTA EXAM 98-362
  • סמסטר מס' 2 יסודות פיתוח יישומים בסביבת Web. הכנה למבחן תעודה Microsoft MTA EXAM 98-363.
  • סמסטר מס' 3 יסודות עבודה עם בסיסי נתונים, הכרת עקרונות בניית יישומים ל- FaceBook, WebGUI, AppController, WebService, DB. הכנה למבחן תעודה ל- Microsoft MTA EXAM 98-364.

העיקרון המנחה:

להקנות לתלמידים הכשרה בינלאומית תוך התנסות ועבודה על פרוייקטים עסקיים אמיתיים.